Oznámenie

Oznam o výberovom konaní na štyri pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby - vyhlásenie čítajte tu.

Oznámenie

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom:
Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

III. Športový deň

kliknite sem

Stavanie Mája

Pozrite si obrázky - kliknite sem

Lečofest - súťaž vo varení leča

kliknite sem

II. Športový deň

kliknite sem

X. Letný rodinný deň Oborín

Zrušený kvôli zlômu počasiu - kliknite sem

Stavanie Mája

Pozrite si obrázky - kliknite sem

Oznámenie

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub drevín od žiadateľa AV – ENERGY

Kliknite sem....

Spoločenské akcie v decembri

V decembri sme si úctili naších dôchodcov, a druhý krát sme organizovali stolnotenisový turnaj

Kliknite sem....

Oznámenie

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub stromov od žiadateľky Bodáková

Kliknite sem....

Výzva

Výzva na predkladanie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejných priestranstiev obce Oborín

Kliknite sem....

Oznámenie

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub stromov od žiadateľky Bodáková

Kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín.

Popis projektu čítajte tu....

VIII. Rodinný deň, 18.07.2015

Pokračujeme v tradícií a preto aj tomto roku sme si usporiadali Rodinný deň, už 9-krát .

Foto reportáž z celého dňa....

Výzva

Vážení občania, naša obec sa zapojila do "Programu hospodárského a socialného rozvoja" na programové obdobie 2015-2020. jJedným z bodov programu je zapojiť občanov do tohoto programu formou anonýmnej ankety. Výsledky tejto ankety budú zohľadnené pri spracovaní samotného programu.

Preto vás prosím, aby ste sa čo najväčšom počte zapojili aj Vy a vyplnili tento formulár, ktorý sa otvorí po kliknutí na uvedený odkaz. kliknite sem....

Prosíme aj organizácie a záujmové skupiny v obci, aby sa taktiež vyjadrili v krátkom dotazníku. Prosím kliknite tu...

Verejné obstarávanie

Obec Oborín v súlade so zákonom SNR č. 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní, vyhlasuje verejné obstrávanie vo veci sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom kliknite sem...

Oznámenie

OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub stromov

Kliknite sem....

Verejná súťaž

OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh – najvyššiu kúpnu cenu, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – polyfunkčný dom č.s.41 na parcele č.149/3, par.č.149/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 792m2 v celosti zapísané na LV č.1 pod B1 v k. ú. Kucany, jedná sa o parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej mape.

Kliknite sem....

Koncoročné akcie

Prosím, pozrite si posledné podujatia v roku 2014. v galérií.

Deň dôchodcov, vystúpenie klaunov, stolnotenisový turnaj.

Kliknite sem....

VIII. Rodinný deň, 09.08.2014

Pokračujeme v tradícií a preto aj tomto roku sme si usporiadali Rodinný deň, už 8-krát .

Foto reportáž z celého dňa....

Nepotrebné šaty "vyhadzujte" do nádob pre charitu

Starých šiat a topánok sa najnovšie dá zbaviť už aj prostredníctvom špeciálnych nádob. Aj v našej dedine sú postavené dce takéto kontajnéry. Vyzbierané veci potom putujú ľuďom, ktorí sú v núdzi.

Ak chce niekto priniesť staré nepotrebné šaty, topánky či hračky do zbernej nádoby, stačí ak ich zabalené vhodí do pripraveného špeciálneho kontajnera.

Jedna nádobe je pri obecnom úrade a druhá nádoba je pri autobusovej zastávke smerom na Veľké Kapušany.


Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Športový deň

Pozrite si obrázky zo športového dňa z 28. jäna 2015. Kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž polyfunkčný dom

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora