Úradné dokumenty

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2017. I. polrok

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2016. II. polrok

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2015.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2015.

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2016.

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu za I. polrok 2015.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2013.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2013.

Štatút obce Oborín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Organizačný poriadok je základným vnútorným organizačným predpisom Obce Oborín a Obecného úradu v Oboríne.

Z Á S A D Y hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oborín.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2012.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2012.

Do pozornosti

 

 

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora