Vjazd do dvora

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola podpísaná zmluva o uskutočnení stavebných prác pod názvom "Vjazd do dvorov". Tieto práce budú vykonané na ulici pod kostolom. Zhotoviteľom prác je firma "Stavebné práce Nagy Jozef s.r.o".
Termín začatia stavebných prác je 22. 07. 2013, termín ukončenia je 30.09.,2013. Zmluvná cena za zhotovenie diela je 17 342,03 € bez DPH.

Zmluvu o dielo môžete prečítať tu

Priebeh prác s fotkami

Začiatok prác

   

Po ukončení prác

Do pozornosti

 

 

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora