Súčasnosť dediny

My, ktorí žijem teraz nevieme posúdiť, či to, čo teraz prežívame je to najlepšie čo môže byť v porovnaní s predchádzajúcim obdobím alebo je najlepšie voči tomu čo bude za 20 rokov.
V každom prípade snažíme sa žiť tak, aby sme boli všetci šťastný teraz a aby sme zveľaďovali našu obec.

Porevolučné zmeny spred 20-tích rokov dosť vplývali na dedinu ale hlavne na ľudí. Zmenila sa štruktúra živobytia. Hlavne v poľnohospodárstve zamestnaní dedinčania si museli nájsť nové pracovné miesta, lebo družstvo v dedine si postupne zmenilo svoj profil výroby, a tým sa menilo aj potrebný počet zamestnancov.

V najväčších priemyselných závodoch okolia: EVO Vojany, Tranzitný plynovod, Slovenské železnice takisto došlo za 20 rokov k takým zmenám, že napr. z našej dediny bolo v závodoch zamestnaných cez sto ľudí. Dneska tento počet je možno 25. Samozrejme všetci vieme, že to neznamená len tých, ktorý tam boli zamestnaný ale aj ich rodinných príslušníkov.

Z posledných údajov Slovenského štatistického úradu (31.12.2012) vieme, že v našej dedine žije celkom 731 obyvateľov. Z toho je 371 žien a 360 mužov. Obyvatelia väčšinou pracujú v okolitých podnikoch. Niektorí sa zaoberajú aj poľnohospodárstvom a to najmä pestovaním obilia a zeleniny. V dedine sú dve potravinové obchody a jeden bar. Máme ešte materskú školku, kde teraz je 13 detí.

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora